حرفه ام فناوری اطلاعات، دوست دارم با خواندن یاد بگیرم. عاشق خواندن و خوانده شدن هستم، از این که مرا میخوانید ممنونم. www.alirezaarbabi.ir