ترجمه حرز امام جواد ( علیه السلام )

ترجمه حرز امام جواد ( علیه السلام )

ابتدا می کنم به نام خدای بخشنده مهربان

سپاس من خدایی است که پروردگار عالم هاست بسیار بخشنده و مهربان است ، صاحب روز جزاست تنها تو را عبادت می کنیم و از تو یاری می جوییم راهنمایی کن ما را به راه راست به آن جماعتی که برایشان انعام نموده ای نه آنان که برایشان خشم کردی و نه گمراهان ، آیا ندانسته ای برای شما آن چه را که در زمین باشد رام گردانید و کشتی ها را در حالتی که می روند در دریا به فرمان او رام گردانید و ندانسته ای که خدا نگه میدارد آسمان را از آن که بیفتد بر زمین مگر بخواست خدای . بدرستی که خدای به مردمان هر آینه مهربان و بخشنده است. خداوندا تویی یگانه و پادشاهی ، جزا دهنده در روز جزا ،هر آنچه خواهی میکنی بدون مغلوب شدن از کسی و بخشش می نمایی کسی را که خواهی بدون منتی آنچه را که می خواهی میکنی و ثابت می نمایی آنچه را که قصد نمایی و نوبت قرار داده ای روزگار را ما بین مردمان و می نشانی تو ایشان را بر حالی بعد از حالی ، سوال می نمایم تورا به اسم تو که نوشته شده است بر سرا پرده شرف ، و سوال می کنم تورا به اسم تو که نوشته شده است بر سرا پرده امور پنهان که پیشی گرفته و بلند مرتبه و نیکو و بسیار خوب و با طراوت است پروردگار فرشتگانی که هشت است عدد آنها و پروردگار عرشی که حرکت نمی کند. و سوال می کنم از تو به چشمی که نمی خوابد و به زندگی که نمی میرد و به روشنی روی تو که خاموش نمی گردد و به آن اسم که بزرگتر است از همه بزرگتر است بزرگتر است و به آن اسم که عظیم تر است عظیم تر است عظیم تر است آنچنانی که او شامل است به پادشاهی آسمانها و به زمین و به اسمی که روشن گردیده است به سبب آن آفتاب و نورانی شده است به سبب آن ماه و پر شده است به سبب آن دریا ها و قرار گرفته است به سبب آن کوهها و به اسمی که بپا ایستاده است به سبب آن عرش و کرسی ، و به اسم تو که نوشته شده است بر سراپرده عرش و به اسم تو که نوشته شده است بر سراپرده بزرگی و به اسم تو که نوشته شده است بر سراپرده جمال و به اسم تو که نوشته شده است بر سراپرده توانایی و به اسم تو که غلبه کننده است و به اسم های تو که منزه و تعظیم کرده شده ها اند و ذخیره کرده شده های در علم پنهان ( پنهان کرده شده های ) در نزد تو اند.

و سوال می نمایم تورا از نیکویی تو بهتر از آنچه امید دارم. و پناه می برم به غلبه تو و توانایی تو از بدی چیزی که می ترسم و دوری می جویم از آن و از چیزی که نمی ترسم از آن . ای مدد کار محمد در روز جنگ حنین و ای صاحب علی در روز جنگ صفین ، تویی ای پروردگار من هلاک کننده مر صاحبان جبروت را و شکننده پشت صاحبان تکبر را سوال می نمایم تو را به حق طه و به حق یاسین و به حق قرآن که بزرگ است و به حق فرق نماینده که حکم کننده است میان حق و باطل آن که رحمت فرستی بر محمد و بر آل محمد و آنکه محکم گردانی بازوی صاحب این دعای بسته شده را و دفع می نمایم و طعن می زنم به قوت خود در گودی گردن هر جبر کننده ظالم و هر شیطانی سرکش و دشمنی سخت و دشمنی که صفات او کریه و ناخوش باشد و به گردان صاحب دعا را از کسانی که اطاعت فرموده باشد به سوی تو نفس خود را و باز گذاشته باشد به سوی تو کار خود را و پناه داده باشد پشت خود را به سوی تو.

بار خدایا به حق این نامها که آنها را ذکر نمودم و خواندم و تو به حق آنها داناتری از من و سوال می کنم از تو ای صاحب نعمت بزرگ و ای صاحب بخشش کریم ای سزاوار دعاهای برآورده شده و ای سزاوار کلام های تمام و نام های اطاعت کرده شده و سوال می نمایم تو را ای روشنی بخش روز ( به آفتاب ) و ای روشن نماینده شب ( به ستاره ها و ماه ) و ای روشن کننده آسمان و زمین و ای روشنی ده نور و ای نوری که روشن می گردد به سبب او هر نوری ، ای دانای امور پنهان همه آن ها خواه باشند در بیایان و در دریا و در زمین و در آسمان و در کوه ها .

و سوال می نمایم از تو ای کسی که فانی نمی شود و هلاک نمی گردد و برطرف نمی شود و نیست از برای او چیزی که به وصف در آید و نیست به سوی او تو تعریفی نسبت داده شده و نیست با او خدایی و نیست خدایی به غیر از او و نیست.