یک نفرهست که ازپنجره هانرم وآهسته مرامی خواند؛گرمی لهجه بارانی اوتاابدتوی دلم می ماند..