در کوچه باغ شعر ونثرپرسه می زنم واژه را ورق بزن بی حرف بخوان مرا...