قطار استارتاپ ها هر روز پرمسافرتر از دیروز...

قطار استارتاپ ها هر روز پرمسافرتر از دیروز...
استارتاپ ها گاهی اوقات مثل واگن های یه قطار میمونن، زنجیره وار و متصل....