پیام رسان پینگل و تلپادو ساخت کدام کشور هستند؟ساخت ایران؟

پیام رسان پینگل و تلپادو ساخت کدام کشور هستند؟ساخت ایران؟
پینگل ایرانی که خود را خارجی معرفی میکند