یکی دیوانه‌ی اقتصاد و فلسفه که امریکانو مینوشد و خطاطی را دوست دارد.