آرامش

با من بشمارید : آ-ر-ا-م-ش چند حرف است ؟ پنچ تا ، ده تا ، و یا دویست تا ؟ دانستن اینکه نعمت آرامش چند حرف دارد ، بستگی دارد ؛ بستگی به شخص دارد که چقدر به نجوای آرامش گوش می دهد . آرامش گوش تیز می خواهد که شنیده بشود . شاید بعضی از آدم ها بگویند پنج تا ، ولی من میگویم دویست تا ؛ « شنیدم که می گم »....
کر نشوید ، کور نشوید . با خواب ، آرامش خواستن ماهی گیری در آسمان است . گهی ، گاهی ماهی پرنده به قلاب بگیرید هنر نیست . شما در روز باید در دریا ماهی شکار کنید . آدم کور و کر به درد ماهیگیری نمی خورد . بیدار باشید و بشتابید .
آرامش در روز ، روزنه امیدواری است . امیدوار باشید که موفق خواهید شد . قلاب شما موفقیت است و ماهی شما آرامش . هر روز ماهی بگیرید و بپزید و بخورید و بنوشید ، میهمان دعوت کنید و سالم باشید.