آسمان سایه ها

آسمان سایه ها زیباست . بدون آنکه به چشم هایشان آسیبی برسد ، بدون آنکه کله خود را بچرخانند ، به آسمان نگاه می کنند .

وقتی ما دور هم جمع می شویم ، وقتی با همدیگر به بیرون می رویم ، سایه های ما هم با همدیگر ، خوش می گذرانند . با همدیگر ابر ها را می شمارند ، پرنده ها را اسم گذاری می کنند و عاشق رنگ آبی می شوند .

سایه ها همیشه همراه ما هستند ؛ زیباست که همراهمان هستند ....