ادساین انتخاب_بات

جنگ جهانی دوم 4سال طول کشید، و با پیروزی متفقین بر متحدین پایان یافت. در آن دوران مردم ایران، طعم آش نخورده را خوب تعریف می کردند؛ مردم ایران خوب بیماری و درد و مرض را تعریف می کردند. مردم ایران خوب داستان تعریف می کردند.... جنگ جهانی دوم فقط 4 سال طول کشید!

تا شب کنترل در دست بگیری، بخواهی چیزی ببینی، تا شب شیون و زاری پیشته می کنی. مخصوصا در دوران انتخابات مجلس شورای ملی!

رژه نظامیان جنگ جهانی دوم در ایران
رژه نظامیان جنگ جهانی دوم در ایران


مجلسی ها نیز 4سال کارشان همین است؛ آنها هم با هم طول می گشند. آن هم چه طولی! با ابرو های کمند، با موهای جلند، و در آخر هم با هم پایان را می یابند؛ آن هم با پیروزی اسحاق در چشم گذاشتن بر روحانی پایان می یابند. کارشان همین است؛ آنها پایان یاب اند.... در این دوران، مجلسی ها خوب آش مجلسی می دهند؛ آنها آش را برای مجلس می دهند. فیلِ تَر می کنند در دهان مردم، تحریم وارد می کنند، بیماری، درد و مرض می گویند؛ آنها به هم می گویند. مردم ایران حلال زاده های جنگ دویم اند؛ خوب بلدند داستان تعریف کنند؛ حلال زاده به داییش می رود.... مجلسی ها فقط 4 سال طول کشیدند؛ ولی هیچ وقت نقاشی طول را تحویل معلم ندادند....

بعضی چیزها را نمی شود گفت؛ بعضی چیزها را باید فهمید، بعضی چیزها را باید لمس کرد، باید بویید. من بوییدم؟ فهمید...؟