بازیچه

Instagram.com/ah.al.ir
Instagram.com/ah.al.ir

خیلی از مردم اتفاقات زندگی خودشان را می خواهند با پیوستن به اسلام حل کنند . بین کافر ، مسلمان و منافق مرز می گذارند . بعضی از مردم گاهی کافر اند ، گاهی مسلمانند و گاهی منافق ؛ اگر مسلمان شوند فکر می کنند که دیگر کافر نیستند ؛ اگر منافق شوند فکر می کنند که مسلمان هستند ؛ و اگر کافر شوند فکر می کنند که منافق نیستند ! در صورتی که مردم هیچ وقت به یک حالت باقی نخواهند ماند ؛ مردم ثانیه به ثانیه عوض می شوند . با این مرز های فرضی که می گذارند ، مردم زیر مرزشان را می کشند ، در صورتی که نمی دانند خودشان هم زمانی زیر مرز بوده اند ، و چون به زیر این مرز ها بروند ، خودشان را می کشند .... امان از این مردم که از دین بازیچه می سازند ! امان از این روزهایم....