در به در

در به در دنبال عشقم . بوی عشق می آید ؛ بوی عشق از عشق می آید . تا عشق هست ، بوی عشق هست ؛ اگر عشق نباشد ، بوی عشق هم نیست . بوی عشق می آید ....

درها همه زده ام ، چون شتری به در هر خانه ای نشسته ام ؛ اما من شتر نیستم . من فقط بوی عشق را می شنوم ....

مرد ها عطر مردانه می زنند ، زن ها عطر زنانه می زنند . گاهی وقت ها مرد ها ، زنانه می زنند و گاهی وقت ها زن ها ، مردانه می زنند ؛ ولی عشق فقط عشق می زند ؛ عشق فقط عطر عاشقانه می زند ....

مردم شهر ، همه بوی عاشقانه می دهند ؛ به جز آنهایی که بوی مردانه یا زنانه می دهند ، همه بوی عاشقانه می دهند ....

عطر های عاشقانه پولی نیستند . عطرهای عاشقانه را در تلویزیون تبلیغ نمی کنند . عطرهای عاشقانه را در مغازه ها نمی دهند . عاشق ها آنچه را که تلویزیون تبلیغ می کند ، نمی خرند ؛ عاشق ها به مغازه ها سر نمی زنند . مغازه های آنها در آسمان است ؛ این است که همه بوی عاشقانه می دهند ....