شب یلدا

موفقیت ، شکست می خواهد ، همانطور که شکست موفقیت می خواهد . اگر شبی شکست خوردید ، صبحانه فردای‌تان موفقیت خواهد بود ؛ به راستی که بعد از هر شبی روز است ؛ حتی اگر شب ، شب یلدا باشد .

اگر شب شما یلداست ، یلدا مبارک !

فرق میان بهترین و بدترین ، این است که بهترین ، بدترین بوده و بدترین ، بهترین بوده است . اگر روز شما روز است ، قبل و بعدش شب بوده است . به راستی که بعد از هر شبی ، روز است ؛ به راستی که قبل از هر شبی ، روز است .

یلدا مبارک !

انار ، هندوانه و انگور بخورید . هر چند که این یلدا سخت باشد ، ولی به هر حال هندوانه خوشمزه است . قاچ بخورید ، انار بخورید که رو به رویتان ، خورشیدی درخشان است !

یلدا مبارک !

شکستی که بعدش موفقیت باشد ، شکست نیست . همچنین موفقیتی که بعدش شکست باشد ، موفقیت نیست .

جهنم بزرگترین شکست برای هر شخص است ؛ نه بعدش موفقیتی هست و نه شکستی.... جهنم شب یلدا نیست!