پاریس

می دانید شما در حال حاضر در پاریس زندگی می کنید ؟ بله ؛ اگر آزادی بیان و بیان حسن بیان به اندازه کافی بود ، اگر که در رانندگی به جای در خانه ها با هم تعارف داشتیم ، اگر که مسولان مملکت (لا)ی « لا اکراه فی الدین» را می خواندند ؛ اگر پدران برای نصیحت های مکرر چک نمی زدند ، اگر زنان هم رئیس جمهور می شدند ؛ اگر مردم می فهمیدند که دیگر برده انگلیس نیستند و اگر جهانگیری می فهمید که دلار دیگر ۴۲۰۰ نیست ، شاید می شود گفت که ما در پاریس شنا می کنیم ؛ البته با مایو !