کفش های سبز

دم و بازدم ، کارت اصلی برای زنده ماندن است . هوای مطبوع ، مهر اصلی برای بقا است . زیبایی و مهربانی ، توپی بی نقص برای گل زدن های جهان است .

زیباترین ها همیشه سبز بوده اند . بخشنده ها همیشه زیبا بودند . سبز ها همیشه زندگی می ساختند .

هزاران ها در جهان سبز هستند . سبز ها ، قرمز ها را قرمز کرده اند . سبز ها ، آبی را آبی نگه داشتند .

در آسمان هم سبز وجود دارد . آبی ها ، قرمز ها همه سبز بوده اند . همه آنها طبیعت بوده اند . طبیعت سبز است ؛ طبیعت کفش های سبز می پوشد .

طبیعت کم کم ، با ردپاهای سبز رنگ ، با کفش های همرنگ ، از ما دور می شود . تا ردپاهای سبزش هست ، پس می شود گفت که هنوز سبزی هست ؛ هنوز برای نجات رنگ ها فرصت هست .