یک علامت سوال

خیلی ها هنوز تو دلم زنده هستند ، ولی تو عقل من مردند ؛ خیلی ها هم هنوز در عقل من زنده اند ولی از دل من مردند... در درگیری دل و عقل ، عاقل تصمیم نمی گیرد.

چه کسی زنده است ؟ من یا تو ؟ او یا ایشان ؟ با خودت فکر کن ، ببین در دل چه کس مردی و در عقل چه کس زنده ای ؟ با خودت بشمار ؛ پس انداز کن ! اگر در دل مردی زنده هستی ، پس مرد هستی . اگر در عقل مردی تو هستی ، پس خوب هستی ؛ چه بهتر که دلش را هم تسخیر کنی ؛ چه بهتر که به این درگیری هایش پایان بدهی ... حتماً تو از مادر طبیعت می ترسی.

هزاران سال هم فاصله که باشد ، فاصله تا رسیدن مجدد دو قدم بیشتر نیست ؛ اما این دو قدم از همه آن هزاران سال زیباتر و چشم نوازتر است. آن دو قدم را در هزار ضرب کنی ، شاید چیزی بیشتر از اعداد هزاری تو به دست آوری....

۲×۱۰۰۰=?