بسم الله.....

شنیده ام که بزرگان گویند که «مَن کانَ للّه کانَ الله لَه» و «چون از او گشتی، همه چیز از تو گشت و چون از او گشتی، همه چیز از تو گشت»؛ ازین رو تلاشم در این بستر تأمل کوتاه (#ویرگول ) این است که برای او و اعتلای کلمه اش بخوانم و بنویسم، همین و بس.