«شاد زیستن» ‌‌


خوزه سیلوا در کتابِ «کنترل ذهن»، پنج قانون شاد زیستن را اینگونه معرفی می‌کند:

🔹اگر چیزی را دوست دارید، از آن لذت ببرید.

🔹اگر چیزی را دوست ندارید، از آن دوری کنید.

🔹اگر چیزی را دوست ندارید و نمی‌توانید از آن دوری کنید، آن را تغییر دهید.

🔹اگر چیزی را دوست ندارید، نمی‌توانید از آن دوری کنید و نمی‌توانید آن را تغییر دهید، آن را بپذیرید.

🔹با تغییر دادن نگرشتان نسبت به چیزهایی که آنها را دوست ندارید آنها را بپذیرید.