پایانِ کودکی

«جیم ران»:

روز پایان کودکی و شروع بزرگسالی، روزی است که مسئولیت کل زندگی‌ات را برعهده بگیری

البته مسئولیت پذیرفتن کار خیلی سختی است، چه برای ما در زندگی فردی، چه برای مسئولین در زندگی اجتماعی.
شاید به همین دلیل باشد که اغلب ما (مردم) معتقدیم که مسئولین مقصر اوضاع جامعه هستند و اکثر مسئولین هم معتقدند تحریم‌ها و آمریکا مقصرند. شاید هر کدام به اندازه‌ی خودمان سهیم هستیم و هنوز بزرگ نشدیم.