کار عاشقانه...


هرگاه کار می‌کنید نی‌لبکی هستید که از طريق دل او زمزمه ساعت‌ها به موسیقی بدل می‌شود...

و کارِ آمیخته به عشق چیست؟ بافتن پارچه‌ای است تنیده از تارهای دل‌تان به گونه‌ای که گویی محبوب‌تان آن جامه را به تن خواهد کرد.

پیامبر، خلیل جبران