پژوهش "مضرات بازی مافیا"

به نام یگانه خلق هستی
خوش اومدید دوستان

منطق اصلی بازی مافیا: عده ای انسان دور هم جمع شده اند و جامعه را تشکیل دادند که اقلیت آنها آگاه و مافیا هستند و اکثریت نا آگاه و شهروند هستند. مافیا همیشه یک قدم از شهروندان جلوتر است. در این بازی اولین و آخرین کار این است که هر شهروند بفهمد دروغگو کیست...

معایب بازی مافیا:

  1. احساس شک به صداقت
  2. احتمال عدت به دروغگویی استراتژیک برای امتناع برای دیگران
  3. وابستگی بیش از حد و افراط در بازی
  4. وارد شدن اصطلاحات بازی به مکالمات روزمره
  5. تخریب و تحقیر و تحریف حریف
  6. استفاده از الفاظ نامناسب
  7. خودخواهی
  8. تصمیم گیری بر اساس ظن و گمان

نتیجه: بازی "مافیا" فراتر از یک بازی هست و به ما درس زندگی می آموزد. فوایدش بیشتر از مضرات آن است. اگر کسی کار اشتباهی در این بازی انجام میدهد می توانید به او راه درست بازی را بیاموزید.

_پژوهش سرای مصاف