دانشجوی پزشکیِ عاشقِ تکنولوژی - در حال همکاری با کوئرا