اصل موضوع نوع برداشت-conception-و جهان بینی است ; علی کوچیکه ی شعر فروغ که شده برنامه نویس کام‍پیوتر ;