وقتی تیمت ببره...

وقتی تیمت ببره...
تو‌‌ زندگی هر کس لحظه هایی پیدا میشه که هیچ وقت نمیشه اونا رو از یاد ب...