آقای بیرانوند!داداش کوچیکم دیگه تو رو دوست نداره!

آقای بیرانوند!داداش کوچیکم دیگه تو رو دوست نداره!
ازش می پرسم چرا دیگه دوستش نداری؟میگه:چون آقای پلیس رو پرت کرد اونور.