سیاهی و سنگینی قیرِ سکوت

گاهی سکوت خوب است اما الان نه. صدا هم نه. من، یک اتاقِ خسته، ساعتی روی دیوار سمت چپ که چکش به گوشم می زند. شاید هم سمت راست، نمیدانم، اخیرا گاهی چپ و راست را تشخیص نمیدهم. تب، سرفه. دوباره کرونا؟ اسمش هم مثل لجن به روح و روان و جسم و جان می کشد. نه امیدوار باش، نخواب تو مریض نیستی. آینه چرا غبار گرفته؟ نمیخوابم، بدن درد، چشم درد. نه! باید بخوابم. میخوابم، سردرد، کوفتگی، بی حالی. گریه نمیکنم، دلیلی برای این کار ندارم و مدت هاست نَگِریسته ام ولی نیاز دارم چشم هایم سرخ نباشد. ولی عمدا نمی خندم، سرفه ام می گیرد. حتی روزی چهار بار هم کافی نیست. فعلا هم فقط رخ ژولیده ام را می بینم. عالی! حرف میزنند تایید میکنم. حرف میزنم تایید می کنند؟ نمی دانم، اهمیت نمیدهم، اهمیت میدهم ولی درک نمیکنم.

فقط میخواهم در آرامش دوستانم را در آغوش بکشم
فقط میخواهم در آرامش دوستانم را در آغوش بکشم

کاری ندارم که از عکس چه چیزی استفاده کردم. لطفا شما هم کاری نداشته باشید. حال و حوصله ی پیدا کردن عکس در گالری هم ندارم! عصر شروع میکنم به نوشتن، کامل نمیکنم. شب ادامه میدهم و صبح منتشر میکنم. شاید دو تا پنی‌سیلین دوباره حالم را خوب کند، نه؟ فردا، شنبه، برای من اولین روز مدرسه است. شروع خوبی نیست که غیبت بخورم، نه؟ برداشت اولیه شان چه خواهد بود؟ یعنی این یک کاهش قدرت است و نمی توانم پدرخوانده شوم؟ این چرندیات چیست که به آن فکر میکنم؟ نبض روی شقیه و یادآوری سردرد جریان افکار مزاحم را مختل می کند. اگر برای این افکار سد بسازد که مغزم را منفجر می کند. جریان هم داشته باشد مثل رگبار گلوله تمام وجودم را سوراخ می کند.

یک ربع گذشت. لعنت به این ساعت. روز ها که کوتاه اند پس چرا شب نمی شود؟ بیماری یعنی از اجبار مدت زمانی را به درد کشیدن در تنهایی اختصاص بدهی. ورزش؟ تعطیل. بازی؟ تعطیل. درس؟ چیزی نمیفهمم. راه رفتن؟ تعادل ندارم‌. غذا خوردن؟ تهوع دارم. تنفس؟ فقط همین یک مورد هنوز مشکل و درد ندارد، آب خوردن هم درد دارد.

کنارم ننشین، الان وقتش نیست! نمی خواهم نگران بیماری تو هم باشم. ولی خب نیاز دارم یک لیوان آب به دستم بدهی. آبی که تو بدهی آبِ شفاست.صدایم در نمی آید که یادآوری کنم دوستت دارم. ولی حقیقتا حوصله ندارم با تو سر و کله بزنم، صبر کن حال و حوصله ام سر جایش بیاید.

ویرایش نگارشی هم نمیکنم. ایرادی اگر هست کامنت کنید، بعدا درستش میکنم.
در آخر هم لازمه بگم که من خوبم♡ البته نه! خوب نیستم ولی خوب میشم. به قول آیلین 《نه فورا ولی حتما》:)

عرض ادبی هم به شروین برای...