علاقمند به تحلیل دنیای پیرامون با استفاده از ابزار محدودی که در اختیار دارم.