پیشم باش!

سلام . امروز تو یه خونه ای دوتا مرد معتاد رو کنارهم دیدم. یکیشون پیرمرد بود و تو اون خونه زندگی میکنه و یکیشون هم مهمون بود.تا قبل از اومدن مهمون پیرمرد تو اون خونه تنها فرد معتاد بود.

داشتن باهم گپ میزدن که پیرمرد گفت : کاش شما یه ماه اینجا باشی ..!!

از روی شوخی نگفتا. از ته ته دل و با تمام وجود گفت . مشخص بود.

یه لحظه انگار دیگه قلبم نزد . . .

با خودم گفتم : یا خدا .. ینی فقط واسه ی دود؟؟ ... فقط واسه ی دود لعنتی؟؟

بعد فکر کردم بعضی وقتا ما ادمای به ظاهر سالم چیکار میکنیم . در واقع اینو اوردم تو زندگی ادمای لفظا معمولی و سالم : یه لحظه ادمایی که مدت هاس اصلا بهشون فکر هم نکردین رو بیارین تو ذهنتون.

حالا فرض کنین که کاملا بی پول و نیازمند شدین . سراغ چند نفر از این ادما میرین که بهتون کمک کنن ؟

اره .. فقط واسه پول ؟؟ .. فقط واسه پول لعنتی ؟؟

اینترنت عالی ... شبکه اجتماعی عالی ... پول عالی ... کار عالی ... ولی دود(پول , اینترنت , فضای مجازی یا هرچی) زیادیش قلبتو خشک میکنه.خودتان قضاوت کنید :


منابع عکسا :


http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu8988.jpg

http://www.nikend.com/uploads/images/henry-fielding-if-you-make-money-your-god.jpg