وکیل تسخیری چیست – وکیل تسخیری در اراک

وکالت تسخیری در اراک

وکیل تسخیری چیست – وکیل تسخیری در اراک

وکیل تسخیری و یا همان Public Defender or law officer یک وکیل مدافع بوده ، همچنین در مواردی هیئت وکلای مدافع نیز خواهد بود ، وکیل تسخیری به وکیلی گفته میشود که برای دفاع از کسانی بوده که نمیتوانند وکیل خصوصی در امور کیفری بگیرند ، همچنین لازم به ذکر است که وکیل تسخیری میتواند از منافع ملی ، حقوق توقیف شدگان تبعه یک مملکت در کشور و در موارد خاص از حقوق بنیادی یک کشور دفاع کند.

در کشور عزیزمان ایران برای دسترسی یکسان و عامه مردن به دادرسی در اصل قانون ۳۵ جمهوری اسلامی آمده است که ( در تمام دادگاه ها طرفین دعاوی حق داشته که برای خود وکیل انتخاب کنند و همچنین اگر شخص توانایی گرفتن وکیل را نداشته باید برای آنها امکانات تعیین وکالت فراهم شود.)

وکالت تسخیری در اراک

همانطور که گفته شد در دعاوی های کیفری شاکی و متهم حق داشته که برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر متهم توانایی مالی برای گرفتن و انتخاب وکیل نداشته باشد میتوان از دادگاه درخواستی را بدهد که برای وی وکالت تسخیری در نظر گرفته شود ، و در نهایت اگر دادگاه تشخیص دهد که شخص مد نظر شرایط گرفتن وکیل را ندارد برای او وکالت تسخیری در نظر گرفته خواهد شد.

وکالت تسخیری که از سوی دادگاه برای متهمین انتخاب و برگزیده خواهد شد از سمت متهم قابل تغییر نخواهد بود ، مگر اینکه وکیل انتخابی همسر یا مولود او حائز سود شخصی در قضیه باشند یا رابطه خویشاوندی در بین آنها وجود داشته باشد.

وکالت تسخیری در اراک