در اینجا من در رابطه با کتاب هایی که خواندم، بازی های رومیزی که انجام دادم و در رابطه با مغز مطالب می‌نویسم!