لیست مینی دوره های جادی

Docker

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

Hash

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

Vim

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت مربوط به LPIC1

Base64:

قسمت 1

قسمت 2

Tmux

تک قسمت


کدوم سیستم عامل مناسبتره؟ مک؟ گنو/لینوکس؟ یا ویندوز؟

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

کرک کردن بازی Pac-Man

قسمت 1

قسمت 2

https://vrgl.ir/4ZMwf
https://vrgl.ir/mPEbw
https://vrgl.ir/LdldQ