وقتی مینویسم، صدای تکون خوردن لَب های اطرافم رو نمیشنوم :)