چقدر به الهام بخش بودن برای بقیه آدما فکر میکنی؟ من یکی شونم :)