نوشته ای در باب تنهایی

نوشته ای در باب تنهایی
تنهایی...کمی به...