ی نَسَخِ ادبیاتی که برنامه نویسی میکند و تشنه موسیقیست و بعضی اوقات مینویسد :))