توی دنیای زندگی میکنم که تنها در آن دنیا من هستم ،مینویسم،کد میزنم و میخوانم :)