جنگ چرا اینقدر ادامه پیدا کرد؟

کورت توخولسکی در داستان کوتاه ش با موضوع لکه های سفید میگه دلیل ادامه ی جنگ اینه که هر خانواده ای وقتی خبری از جنگ می گرفت فقط دعا میکرد که کسی از خانواده ی خودش توی لیست نباشند.

وجود جنگ و خون ریزی و ادامه ش تاوان چه ویژگی و خصوصیت ماست؟