حرکت مخالف حرف مردم

امروز سر چهارراه به ماشین کناری نگاه کردم، دیدم یه بنز هست. خوب که دقیق شدم دیدم راننده رو می شناسم. راننده یکی از اقوام بود و البته هنوزم هستا.

دیدن این فامیل باعث شد با همسر در ماشین چند دقیقه ای رو در موردش صحبت کنیم و از تلاش و پشتکارش بگیم و تمجید کنیم از اینکه به حرف مردم اهمیت نداد و راه خودش رو رفت.

این نکته درسته که ما از زندگی شخصی دیگران کمترین اطلاعی نداریم اما از موفقیت شغلی اونا می تونیم اطلاع کسب کنیم.

من همیشه حرف یکی از نزدیکان توی گوشم زنگ میزنه :

خاک تو سر فلانی که داره فلان کار رو می کنه، مرتیکه کثافت(به معنای کلمه و مادی دقیقا).

حالا همون مرتیکه کثافت در کارش به جایی رسیده که حداقل میشه گفت سرمایه معلومش به اندازه تمام خانواده هست.

این نتیجه خلاف جهت حرکت کردن و ایمان به کار خود داشتن به همراه هوش و ذکاوت هست.