در این شرایط مذاکره نکنید

مذاکره همیشه بهترین راه حل نیست.

اگر این خطر وجود دارد که که همه چیز را از دست بدهید، مذاکره نکنید. در پی سایر گزینه ها باشید

اگر طرف مقابلتان خواسته غیراخلاقی دارد، مذاکره نکنید. شخصیت و حسن شهرت سرمایه های گرانبهایی هستند. آنها را برای معامله روی هیچ میزی قرار ندهید.

وقتی چیزی برایتان اهمیت ندارد، مذاکره نکنید. چیزی به دست نخواهید آورد و مذاکره صرفا ممکن است چیزهایی را از شما بگیرد.

زمانی که وقت کافی ندارید، مذاکره نکنید. فرصت مهمترین سرمایه شما در مذاکره است. اگر این سرمایه را در اختیار ندارید، بر سر میز مذاکره نروید. در چنین مذاکره ای احتمال اینکه شما مجبور به اعطای امتیازهای یک طرفه بشوید بسیار بالا خواهد بود.


برگرفته از کتاب فنون مذاکره، نوشته محمدرضا شعبانعلی