سه بازی مذاکره ای

به صورت کلی می توان مذاکره را به سه دسته کلی تقسیم کرد.

مذاکره برد-باخت: در این نوع از مذاکره، همانطور که از نام آن بر می آید، طرفی که دارای قدرت بیشتری باشد، برنده مذاکره است. افرادی که در مذاکره نظریات خود را با دقت و مهارت ارائه می دهند به دنبال این نوع مذاکره هستند. دموکراسی و رای اکثریت بر اساس این نوع از مذاکره است. در این روش سازگاری درازمدت به ندرت ایجاد می شود.

مذاکره برد-برد: این روش بهترین نوع مذاکره است. چرا که در آن دو طرف به نتیجه ای رضایت بخس دست می یابند. دیدگاه مذاکره کننده در این روش "ما علیه مشکل" است.

مذاکره باخت-باخت: در این نوع از مذاکره، هر دو طرف چیزی را از دست می دهند. بهترین مثال این نوع از مذاکره، مصالحه است. بر خلاف آنچه که گفته می شود، در مصالحه هر دو طرف به چیزی کمتر از آنچه دارند رضایت می دهند.