شرایط اهداف مذاکره

مذاکره کننده باید اهداف مذاکره را به صورت روشن و واضح برای خود ترسیم کند. پس از تعریف اهداف، باید آنها را به صورت مرتب فهرست کرده و اولویت بندی کند. در صورتی که مذاکره پیچیده باشد، می توان اهداف را دسته بندی کرد و به صورت چند بسته پیشنهادی مورد توجه قرار گیرند.

اهداف باید دارای شرایطی باشند.

1- باید توجه کنیم که اهداف با آرزوها متفاوت هستند. همه ما آرزوهای فراوانی داریم اما باید توجه کنیم که اهداف باید واقع گرایانه باشند و چیزی به عنوان هدف در نظر گرفته شود که در واقعیت امکان حصول آن میسر باشد.

2- اهداف ما و اهداف طرف مقابل با یکدیگر مرتبط هستند و از تعامل بین اهداف و وجود همین ارتباط است که موضوعاتی برای مذاکره شکل می گیرد.

3- برای اهداف حد و حدود وجود دارد. تجاوز از آن حد و حدود طرفین مذاکره را مجبور به ترک مذاکره می کند.

4- اهداف باید مشخص و قابل اندازه گیری باشند. اهدافی مثل خرید به کمترین قیمت یا فروش به بیشترین قیمت ممکن را نمی توان اهداف خوبی دانست.

5- اهداف به صورت معمول با یکدیگر قابل معامله هستند.

در صورتی که مذاکره پیچیده است و موضوعات مختلفی در مذاکره مطرح است، لازم است ک برای هر موضوع، اهداف به صورت مجزا تعیین و دسته بندی شود.