مهندس معدن، فعال در زمینه امور نشریات دانشگاهی، به دنبال کسب و کار خودمون هستیم. فعال در زمینه طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعات مدیریت