بند بند انگشتانت، قطرات باران است

سرزمینی که زمینش تشنه و آسمانش در تحریم از مهربانی ابرهاست، تنها به ایمانِ دست‌های کوچک تو زنده است.

جای خالی قطره‌های باران را تو پر کن!

?براى تغيير دنياى كودكى اش خانه اى بساز

?مشاركت در خريد و ساخت خانه علم ملک آباد براى بيش از ٢٠٠ كودک درگير چرخه كار در كرج

لینک پرداخت مستقیم

https://donate.sosapoverty.org/malekabad