من براي درخشش يك زندگي ايستاده ام...

کودكانی هستند كه از نعمت خنديدن محرومند و جهانشان پر از درد هاي اغشته با بي رحميست ... كودكاني كه حق كودكي كردن ندارند...

آموزش شاید چرخه فقر را متوقف کند
آموزش شاید چرخه فقر را متوقف کند


اگر بتوانیم کاری برای کودکی شان، برای کودکی خودمان بکنیم چیست؟حاضریم سهم خودمان را در دیدن دنیای اطراف بپردازیم؟ حاضریم به اندازه وسع خود برای تغییر سرنوشت محتوم آنها تلاش بکنیم ؟

آدمهایی بودند که این دردها را دیدند و رد نشدند. این آدمها برای این بچه ها خانه ساختند .

خانه هایی که ساختنش در وسع پدر و مادرهای این بچه ها نبود. به نام "خانه" فکر کنیم.

امنیت خانه با هیچ چیزی قابل جایگزین شدن نیست
امنیت خانه با هیچ چیزی قابل جایگزین شدن نیست

خانه کجاست؟ آرامش گاه، جایی برای بزرگ شدن، جایی امن، ....

خانه ای با نام "خانه" ساختند. #خانه_ایرانی پناهی برای کودکان شد. برای کودکان و زنانی که دست سرنوشت آنها را به زندگی در محلات حاشیه نشین و معضل خیز مجبور کرده بود. محله هایی که رو-در-رویی با موقعیت های خطیر، با تهدید، خودخود زندگی محسوب می شود.

من برای ساختن یه خانه مینویسم.

کمپین # سهم_من_یک_خشت_مهربانی