آب طلب نکرده همیشه ام مراد نیست

مردم سیل زده سیستان
مردم سیل زده سیستان

آب طلب نکرده همیشه ام مراد نیست

گاهی قربانی ات میکند

انسانم آرزوست

الان باید بگیم

آرامشم آرزوست

جانم آرزوست

از لحظه لحظه های زندگیتون لذت ببرید .

دیشب یه کلیپ دیدم یکی از سیل زدگان صحبت می کرد واقعا اشک منو در آورد .

زندگیمون شده لحظه ای و آنی