معرفی کتاب: مغلطه، راهنمای درست اندیشیدن

معرفی کتاب: مغلطه، راهنمای درست اندیشیدن
"به رخ کشیدن خطاهای منطقی با زبانی تند و نیشدار"