دانش‌جویانِ ساندویچیراستش دانش‌گاه‌های افغانستان بیش‌تر فست‌فودی و ساندویچی شده‌اند، بنابراین دانش‌جویانِ این‌چنین دانشگاه‌ها نیز دانش‌جویانِ ساندویچی و مصرفی هستند. دانش‌جویانِ ساندویچی، دانش‌جویانی هستند که جز چپتر خریدن و حفظ کردن، یادداشت‌برداری و سکوت و در نهایتِ امر مدرک‌گرفتن کارِ دیگری ندارند. دانش‌جویانِ ساندویچی نه شوق یادگیری و دانستن دارند و نه شوق پرسش‌گری و اندیشیدن.