از ماست که بر ماست

از ماست که بر ماست
انگار تمام شدنی نیست این غم...