فرزندان انقلاب به هیچ وجه نگذارند ایادی آمریکا و شوروی در آن دو محل حساس نفوذ کنند. تنها با بسیج است که این مهم انجام می پذیرد.


هنوز بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کسی را دنبال نمی‌کند.