سلام ، مهدی نعمتی هستم ، یک دوستدار و عاشق دنیای بردگیم که دوست دارم این دنیا رو به همه معرفی کنم ...