فرار

نمی‌دانم پراکنده‌نویسی خوب است یا نه؛ نمی‌دانم اینجا ادامه می‌یابد یا...