تاثیر برنامه ریزی روزانه در موفقیت فردی

رمز موفقیت شما را برنامه ریزی امروزتان مشخص می کند.اگر تصمیمات کلیدی را اتخاذ کنید و سپس در برنامه روزانه خود به خوبی آنها را مدیریت کنید موفق خواهید شد.مادامی که نتوانید زندگی روزمره خود را تغییر دهید نمی توانید زندگیتان را دگرگون کنید.میدانید که موفقیت،یک روزه به طور اتفاقی در زندگی حاصل نمی شود.شکست هم اینگونه نیست.هرکدام فرایند خاص خود را دارند،هر روز زندگیتان فقط آماده سازی برای روز بعدی است.

شما برای چیزی آماده می شوید

روش زندگی امروزتان،شما را برای فردایتان آماده می کند.سوال این است که برای چه چیزی آماده می شوید؟خود را برای شکست آماده میکنید یا پیروزی؟همانند این سخن معروف: تو می توانی حالا بهایی را بپردازی و بعدا بازی کنی،یا می توانی حالا بازی کنی و بعدا قیمت آن را بپردازی.اما در هر حال باید قیمتش را بپردازی.

در واقع سخن بالا این بود که می توانید بازی کنید سخت نگیرید و امروز هرچه می خواهید انجام دهید،اما اگر این کارا بکنید.زندگی سختری در انتظارتان است.با وجود این اگر سخت کار کنید در عوض در آینده پاداش آن را دریافت کنید.

این مانند داستان مورچه پیر و ملخ است:

تمام طول تابستان و پاییز،مورچه به سختی کار می کند و غذا ذخیره می کند.این درحالی است که ملخ تمام مدت تابستان را بازی می کند.هنگامی که سرمای زمستان همه جا را فرا می گیرد،مورچه به خانه اش باز می گردد و از زندگی لذت میبرد.او بهای این آسایش و راحتی را پرداخت کرده است.اما حال نوبت ملخ است که بهایش را پرداخت کند او از گرسنگی در زمستان پرسه میزند زیرا خود را برای شکست آماده کرده بود نه پیروزی.او نمیداند که تنها فرصت آماده شدن برای آینده استفاده درست از امروز است.

یکی از راه هایی که یاری ام می کند که بهای امروز را بپردازم تا بتوانم فردای بهتری داشته باشم،تمرین و نظم دادن به افکار و ایده هایم است.

منبع:کدفرند