7 مرحله ساده برای رسیدن به اهداف

7 مرحله ساده برای رسیدن به اهداف و دو تا سه برابر کردن کارایی افراد:

Codefriend
Codefriend

1-مشخص کنید چه می خواهید.

2-هدف خود را روی کاغذ بیاورید.

3-برای هدف خود مهلت تعیین کنید.

4-از تمام کارهایی که فکر می کنید برای رسیدن به هدفتان باید انجام بدهید فهرستی تهیه کنید.

5-با اولویت بندی کارهای موجود در لیست، فهرست را به تک برنامه تبدیل کنید.

6-فورا کار را بر اساس برنامه شروع کنید؛ هر کاری که می خواهد باشد.

7-تصمیم بگیرید که هر روز برای آنکه قدمی به سوی هدف اصلی بردارید کاری انجام دهید.